systeemniveau

Veranderingen op systeemniveau

Om een nieuwe gebiedsbenadering daadwerkelijk te kunnen opschalen en tot het ‘nieuwe normaal’ te ontwikkelen zijn ook veranderingen op systeemniveau nodig. We analyseren welke obstakels in het regime zitten die de verdere implementatie van een gebiedssysteem belemmeren en doen aanbevelingen voor aanpassingen op systeemniveau. Bijvoorbeeld voor passend beleid, betere informatie, kennis en innovaties en de ontwikkeling van standaarden en indicatoren. Maar aanbevelingen zullen zich ook richten op organisatievormen voor nieuwe ketens en voor waardering en financiering, het experimenteren met de nieuwe omgevingswet en de noodzakelijke verandering van cultuur en gedrag.

Passend beleid

Voor beleid geldt dat de laatste jaren al een nieuw beleidsdenken is ontstaan over economie en samenleving. “Gebiedsgericht” vindt steeds meer bijklank. Er is er veel aandacht voor o.a. ‘natuurinclusief’, ‘biologisch’ en ‘kringlopen’. 
Vanuit het Europese en het landelijke beleid zijn er diverse stimuleringsregelingen die steeds beter uitgebalanceerd raken naarmate boeren professionaliseren en burgers georganiseerd participeren (en zij elkaar vinden). De overheid participeert ook regelmatig in vernieuwende initiatieven. De nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in gaat, geeft richting en kaders aan de gebiedsgerichte aanpak. Ook zal door recombinatie van en met reeds bestaande (Europese en landelijke) wet- en regelgeving en beleid een nieuw stelsel moeten komen dat uitdrukking geeft aan een nieuw systeem B.