waarde

Waardering van landbouw

Het perspectief ‘Waarde’ richt zich op de manier waarop de landbouw wordt gewaardeerd en gefinancierd en hoe de waarde wordt verdeeld. In het huidige agri-food systeem worden de uitdagingen – of risico’s zoals de financiële sector dat noemt – zoals betere bodemgezondheid, verminderde bodemdaling, schoon water, hogere biodiversiteit en klimaatadaptatie niet gewaardeerd en dus ook niet meegenomen in de risicomodellen, financiering en businesscases. Daarnaast is vaak sprake van lange ketens tussen boer en consument en wordt de waarde niet altijd goed verdeeld.

Om meer recht te doen aan de waarden van een gezond bodem en watersysteem en biodiversiteit zien wij de volgende aanknopingspunten.

Met een gebiedsbenadering:

  • Regionale context en benadering: programma’s, projecten en bedrijven in een gebieds/regionale impact en samenhang plaatsen, waarbij een gezond bodem- en watersysteem en samenwerking leidend en dominant is in de te ontwikkelen waardencases, verdienmodellen en compensatiemaatregelen;
  • Gebiedsarrangementen samenwerkingsovereenkomsten waar overheid, grote marktpartijen en de mensen in het gebied afspraken maken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied, rechten en plichten van alle partijen, waardeninbreng en waardering, verdelen en het verrekenen van risico’s, investeringen en rendementen;
  • Gebiedswaardering/rating: rating van gebieden/regio’s als missing link tussen landen- en bedrijvenratings;
  • Waarderen van de kwaliteiten van een ‘juist’ bodem en watersysteem of van de functies die zo’n systeem kan hebben, zoals het vasthouden van water, de weerbaarheid tegen ziekten of het op een niet uitputtende wijze produceren van voedsel.

Met een nieuwe stimulans en regels voor financiering:

  • Horizontale financiering: het bundelen en combineren van geldstromen zodat financiering meerdere doelen dient en meerdere vraagstukken (deels) oplost;
  • Andere sturing van subsidies overheid: van topsectoren naar vitale gebieden en van technische innovatie naar sociale innovatie.

Lees ook de visie achter de perspectieven land en mens