Eindrapportage Verrijkende Landbouw

Een meer schalen benadering

Na 2 jaar van praktijkonderzoek en analyse binnen Verrijkende Landbouw concluderen wij dat het tijd wordt voor een integraal perspectief op het platteland. Een integraal perspectief start vanuit een gezond bodem en watersysteem, want er is maar één Land. Waarbij we IN gebieden, met een open agenda, aan de slag kunnen met boeren, burgers, lokale organisaties en het ‘Land’ aan tafel. Overheden en de industrie kunnen dan dienend worden aan een gezond en duurzaam beheer van gebieden. Voor het Land en voor de Mens, op basis van een nieuwe Waardering van de diensten die op het platteland, onder ander door de boeren, worden geleverd.

Hier vinden jullie de eindrapportage van Verrijkende Landbouw waar bovengenoemd gedachtegoed in is toegelicht. Onze eindrapportage bestaat uit een hoofdrapport en 7 bijlagen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Heb je vragen, ideeën, aanvullingen of iets anders, mail dan naar renee.zijlstra@verrijkendelandbouw.nl.

Hoofdrapportage Verrijkende Landbouw

De hoofdrapportage Verrijkende Landbouw schetst een meerschalen benadering om duurzame initiatieven en vernieuwende inzichten te verbinden en een langjarig perspectief te schetsen voor de transitie naar een duurzame en volhoudbare landbouw. Met als basis een gezonde bodem.

Bijlage 1: overzicht landelijke en regionale initiatieven

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de landelijke en regionale initiatieven die werken aan een duurzame landbouw waar we als Verrijkende Landbouw naar hebben gekeken.

Bijlage 2: Synthesedocument Verrijkende Landbouw fase 1

Bijlage 2 omvat de rapportage met de resultaten van de eerste fase van het programma Verrijkende Landbouw gericht op een analyse van het huidige landbouwsysteem vanuit de 3 oriëntaties (land, waarde en mens). Inclusief bijlagen.

Bijlage 3: Land

In de bijlage Land beschrijven we hoe de natuurlijke- en productiewaarden van bodem en ondergrond (en de ruimtelijke variatie daarin) bij de besluitvorming over het landgebruik, op alle schaalniveaus, als een volwaardige actor aan tafel moet zitten.

Bijlage 4: Waarde

De bijlage Waarde geeft informatie over de wijze waarop mensen het natuurlijke bodem- en watersysteem en de natuurlijke- en (voedsel)productiewaarden waarderen. En ook op de wijze waarop de mensen de lusten en lasten die daarbij horen, verzilveren en verdelen.

Bijlage 5: Mens

In de bijlage Mens is meer informatie opgenomen over de elementen van het 'mensenwerk' van de transitie naar een volhoudbare landbouw zoals de houding van mensen naar de natuur, mogelijke rollen en organisatievormen en de rol van de omgevingswet.

Bijlage 6: Beschouwing Gelderse programma’s en initiatieven duurzame landbouw

In bijlage 6 is de beschouwing van een aantal Gelderse programma's en initiatieven voor een duurzamere landbouw opgenomen die we hebben gedaan in opdracht van de provincie Gelderland.

Bijlage 7: Naar een dialooginstrument voor energie en materialen

In bijlage 7 zijn de bevindingen terug te vinden van een aanvullende kennisvraag over de ontwikkeling van een eenvoudig dialooginstrument waarmee we verschillende landgebruiksscenario’s kunnen doorrekenen, visualiseren en vergelijken aan de hand van de input en output van energie.